Anbi

ANBI  = Algemeen Nut Beogende Instelling.

Zoekprogramma ANBI op www.belastingdienst.nl
 

1.    DE GEREFORMEERDE KERK TE Zwijndrecht e.o.   

 

A. Algemene gegevens

 
De naam van de instelling:                 Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.
het vestigingsadres:                            Dorpsstraat 42a
postcode en plaats instelling:             2995 XH Heerjansdam
het RSIN of fiscaal nummer:               850826354 (RSIN)
het internetadres:                              //www.gkzwijndrecht-eo.nl
telefoonnummer:                               06-22918465
naam contactpersoon:                       P.M.J. Verkuijl
 
De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o. bestaat uit twee zelfstandige wijken, te weten:
·           De wijk te Goes, internet adres: //www.vliedberggemeente.nl
·           De wijk te Zwijndrecht, internet adres: //www.gkzwijndrecht-eo.nl

Wanneer er geen specifiek onderscheid wordt gemaakt voor een bepaalde wijk, geldt het voor beide wijken.
De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o. is een kerk die behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: //www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/
De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking voor ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o.
 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 

C. Doelstelling/visie.

 
Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).
 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze link: //www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/
 
Dit beleidsplan van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o. is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerk worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.
 
De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behartiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.
 
Om alle activiteiten van de kerk, huisvesting etc., diaconale ondersteuningen en de bijdragen aan landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten, giften en incidentele acties.
De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.
Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.
 
Binnen de kerk functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.
In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.
 
De kerk heeft een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is.
De kerk bezit geen pastorie.
De kerk wijken Goes en Zwijndrecht bezitten geen eigen kerkgebouw.
 
Te verrichten activiteiten.
 
De activiteiten van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. zijn voornamelijk:
-       De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare kerkdiensten op  alle zondagen en christelijke feestdagen, 
-       De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten.
-       Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.
-       Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke  omstandigheden.
-       Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand.
 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van Commissie Financieel Beheer, ingevolge art. 49 van de Kerkorde.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer, activiteitencommissie en de Bijbelstudieverenigingen.
 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Jaarrekening kerk Goes

Baten

 

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Bijdragen gemeenteleden

13.500

14.090

13.500

Collecten

3.000

2.879

2.900

Totaal baten (a)

16.500

16.969

16.400

 

 

 

 

 

Lasten

 

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Traktement en onkosten predikant

9.903

9.285

11.400

Kosten kerkverband

1.040

1.170

1.170

Kosten kerkgebouw

2.240

1.680

2.200

Rente- en bankkosten

65

64

65

Exploitatie- en beheerskosten

425

1596

100

Totaal lasten (b)

13.673

13.795

14.935

 

Jaarrekening kerk Zwijndrecht

Baten 

 

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Bijdragen gemeenteleden

47.000

54.636

53.000

Collecten

7.000

8.807

7.000

Giften

0

0

0

Vergoeding GKN diensten

8.459

12.075

0

Overige ontvangsten

15.950

10.954

12.470

Totaal baten (a)

62.459

76.436

72.555

 

 

 

 

 

Lasten

 

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Traktement en onkosten predikant

58.560

39.905

43.000

Kosten kerkverband

6.360

8.100

4.500

Kosten kerkgebouw

16.900

16.499

16.550

Rente- en bankkosten

210

194

150

Exploitatie- en beheerskosten

13.677

11.826

14.051

Totaal lasten (b)

95.707

76.524

78.251

 

De cijfers van de diaconie zijn van de wijken Goes en Zwijndrecht gezamenlijk. 

Jaarrekening diaconie

Baten

 

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Collecten / giften

4.100

3.824

4.100

Overige ontvangsten

0

0

0

totaal baten (a)

4.100

3.824

4.100

 

 

 

 

 

Lasten

 

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Exploitatie- en beheerkosten

3.033

1.920

3.033

totaal lasten (b)

3.033

1.920

3.033

         

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (beheer en administratie) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

© 2022 GK Zwijndrecht e.o.