Blog

God heeft recht op ons leven

...Jezus Christus is Here...

Filippenzen 2:11

We zijn eraan gewend dat er moeite wordt gedaan om ons over te halen om een bepaald product te kopen of om ergens aan mee te doen. Bedrijven halen alle marketingstrategieën uit de kast om hun product aan de man te brengen en om klanten tevreden te houden. Organisaties plaatsen aansprekende advertenties om mensen aan zich te binden. En kranten en bladen komen met zo aantrekkelijk mogelijke aanbiedingen om abonnees te werven.

Het zit zo diep in onze samenleving verweven dat we er aan gewend zijn geraakt. We hebben de keus uit een veelheid van aanbiedingen, waardoor we rustig kunnen wachten totdat die ene aanbieding die ons het meest aanspreekt, voorbijkomt. Maar we zorgen wel dat we er niet meteen aan vast zitten. Want we moeten wel de vrijheid behouden om zelf onze keuzes te kunnen maken.

Zou het zo kunnen zijn dat we die instelling onbewust ook hebben als het gaat om het evangelie? Zo heel verwonderlijk zou dat niet zijn. Want er is nogal wat moeite gedaan om ons te bereiken met het evangelie. Daar is letterlijk hemel en aarde voor bewogen. God de Vader heeft zijn eigen Zoon voor ons overgehad. Hij heeft Hem overgegeven in de handen van zondige mensen om met Hem te laten doen wat ze wilden. De Zoon heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen (Fil. 2:7). Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis (Fil. 2:8).

Maar daar bleef het niet bij. God heeft ook zijn Geest gegeven om ons tot bekering te brengen en om ons toe te rusten tot alle goed werk. Hij heeft verkondigers van deze zeer blijde boodschap gegeven (Dordtse Leerregels I,3). Hij heeft de sacramenten van doop en avondmaal gegeven om ons geloof te versterken. Op die manier zoekt de Here ons hart. Hij spaart zich kosten noch moeiten om ons over te halen en ons aan zich te binden.

We zouden bijna vergeten dat God ook gewoon recht op ons heeft. Alleen al omdat Hij ons gemaakt heeft. Onze lichamen, waarmee we leven en die zo kunstig in elkaar zitten... onze hersenen, waarmee we allerlei plannen uitdenken en waarmee we nadenken over dingen die we horen... onze gevoelens, waarmee we de dingen zo persoonlijk beleven en die ons zo kunnen beheersen... onze wil, waardoor we sterke persoonlijkheden zijn of waarmee we juist op vrede uit zijn... het is allemaal geschapen door de Here. Het is niet zomaar van onszelf, maar we zijn, hetzij we leven, hetzij we sterven, van de Here (Rom. 14:8). De Here heeft er recht op dat wij dat allemaal gebruiken tot zijn eer en in zijn dienst. Dat geldt ook voor alle mogelijkheden die wij in deze wereld van Hem gekregen hebben.

Dat God zoveel moeite doet om ons te lokken, over te halen en aan zich te binden, is niet gewoon. Maar we moeten ook niet denken dat de moeite die God doet om ons hart te zoeken, betekent dat Hij zijn recht op ons leven heeft opgegeven. Paulus beschrijft in Filippenzen 2 de vernedering van Christus. Maar dat alles loopt uit op zijn verhoging. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader (Fil. 2:10-11)!

Paulus zegt daar dat Jezus Christus Heer is. Niet alleen over degenen die geloven. Maar over alle mensen. Zelfs over alle schepselen. Alle knie zal zich buigen. De één tegen zijn wil, de ander uit gelovige overgave aan Hem. Maar voor de gelovigen gaat het nog een heel stuk dieper als ze belijden dat Christus de Here is. Voor hen betekent het dat Hij onze Eigenaar is. Zijn kruisoffer betekent ook dat Hij ons heeft gekocht met zijn bloed. Daarmee heeft Hij ons weer tot zijn eigendom gemaakt. Voor wie in Hem gelooft, is het daarom nog veel duidelijker geworden dat Hij recht op ons heeft. Niet alleen omdat je door Hem geschapen bent, maar ook omdat je door Hem bent gekocht.

Daarom is er in de verkondiging van het evangelie geen vrijblijvendheid. Geen spoortje zelfs. Het is geen aanbod dat je met evenveel recht kunt afwijzen. Als we ons niet laten overhalen, zal de moeite die er voor ons gedaan is, juist tegen ons getuigen. Die vrijblijvendheid is er ook niet als het gaat om de binding aan Hem. Hij bindt ons aan zichzelf door zijn evangelie. En Hij bindt iedere gelovige aan elkaar door datzelfde evangelie.

Wij hebben daarom ook geen keuzevrijheid, zoals we dat in onze samenleving wel gewend zijn. Ja, wij worden voor de beslissende keuze geplaatst. Dat is een keuze voor of tegen. Maar als je met een oprecht hart 'ja' zegt tegen het evangelie, dan is het nodig om te weten dat je dat niet uit eigen initiatief deed, maar dat de Here je dat gegeven heeft. Hij gaf je een plaats in de gemeenschap met Hem en in de gemeenschap der heiligen. Dat hoort bij elkaar en dat kun je niet van elkaar los maken. God zelf bindt je daar aan.

Ook in de gemeenschap der heiligen lijkt het wel alsof er volop keuze is. Er is in een bepaalde regio soms zomaar een heel aantal kerkelijk varianten, met allemaal net weer een ander accent in de prediking en waar overal net weer even een andere sfeer heerst. En we zouden zomaar geneigd zijn om daar onze eigen keus in te maken. Maar wat is het dan belangrijk om de gemeenschap der heiligen te geloven. Die gemeenschap der heiligen is namelijk niet een sfeer of de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar het is een concreet herkenbare gemeente aan wie het zuivere evangelie verkondigd wordt en die avondmaal viert. Daarin de aan jou gegeven plaats innemen is uiteindelijk niet een zaak van een gedeelde opvattingen, een goed gevoel en zelfs niet je eigen keuze, maar het is iets waar God recht op heeft.

LH

© 2023 GK Zwijndrecht e.o.